Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 05/17/19 in all areas

  1. 1 point
    Jeżeli używasz polskiej wersji to potrzebujesz jeszcze podkreślenia przed -layer U mnie wprawdzie na wersji EN ale zadziałało takie coś: (defun c:f() (command "_-layer" "f" "*" ""))
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00