Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 07/07/20 in all areas

 1. 2 points
  dmatusz3

  ZWCad 2021 Beta

  Ukazała się druga beta zawierająca szereg poprawek. Między innymi poprawiono obsługę myszki. Więcej informacji
 2. 1 point
  kruszynski

  LISP AutoCAD - etykiety wysokości

  Może tak: (defun c:lh (/ p x y ptcoord textloc) (while (setq p (getpoint "\nPick Point: ")) (command "_POINT" p) (setq z (rtos (caddr p))) (setq ptcoord (strcat z)) (setq textloc (getpoint "\nPick Label Location: ")) (command "_TEXT" (list (car textloc) (cadr textloc) (caddr p) ) 0.3 0 ptcoord "" ) ) )
 3. 1 point
  perlon

  [VBA] Grupuj

  Uwaga ogólna: Oddzielaj kod obsługi zdarzeń od kodu wykonawczego. Kod wykonawczy dziel na mniejsze funkcje. Spagetti code jest trudny do analizy i testowania. Jeżeli kod wykonawczy tworzy encje to te encje twórz w podfunkcjach które będą je zwracały do kodu wykonawczego. Zgromadzone encje do zgrupowania przekaż do osobnej funkcji jako argument. Funkcja ta powinna zwrócić identyfikator grupy. Co do grupowania to może taki krótki przykład pomoże Function Rysuj() Dim Points(3) As Double Dim PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY As Variant Dim ObjectsToGroup(1) As ZcadEntity Dim Group As ZcadGroup PIERWSZY = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Podaj punkt P1 (początek pręta):") DRUGI = ThisDrawing.Utility.GetPoint(PIERWSZY, "Podaj punkt P2 (koniec pręta):") Points(0) = PIERWSZY(0) Points(1) = PIERWSZY(1) Points(2) = DRUGI(0) Points(3) = DRUGI(1) Set ObjectsToGroup(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(Points) PIERWSZY = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Podaj punkt P1 (początek pręta):") DRUGI = ThisDrawing.Utility.GetPoint(PIERWSZY, "Podaj punkt P2 (koniec pręta):") Points(0) = PIERWSZY(0) Points(1) = PIERWSZY(1) Points(2) = DRUGI(0) Points(3) = DRUGI(1) Set ObjectsToGroup(1) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(Points) Set Group = ToGroup(ObjectsToGroup) End Function Function ToGroup(Objects() As ZcadEntity) As ZcadGroup Dim GroupObject As ZcadGroup Set GroupObject = ThisDrawing.Groups.Add("*") GroupObject.AppendItems Objects Set ToGroup = GroupObject End Function
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00