Sign in to follow this  
  • entries
    30
  • comments
    14
  • views
    49616

About this blog

Opisy funkcji umożliwiających stworzenie projektu w ZWCAD Architecture

Entries in this blog

 

001. Ustawienia globalne rysunku

Pracę w programie ZWCAD Architecture należy rozpocząć od ustawienia parametrów rysunkowych w oknie Ustawienia globalne. W zakładce Tryb Pracy do wyboru mamy takie ustawienia jak: - współczynnik drukowania: określa skalę rysowanych obiektów, np. w zależności od wybranej skali program będzie odpowiednio dobierał wielkości opisów tak, aby w zależności od określonej skali opisy były tej samej wielkości na wydruku (bez konieczności tworzenia osobnych styli tekstu czy wymiarowania dla każdej ze skal). W zaleźności od skali, którą wybierzemy zmienia się również poziom wyświetlania szczegółów takich jak np. kreskowanie. - aktualna wysokość piętra: wysokość bieżącej kondygnacji - dokładność części łuku: dokładność wykonywania zaokrągleń (zalecana wartość to ≤ 1) - Menu Skrótów: ustawienia prawego przycisku myszy, co jest szczególnie istotne dla użytkoników funkcji Smart Mouse. - Menu Ekranowe: możliwość włączenia lub wyłączenia menu ekranowego znajdującego się standardowo po lewej stronie ekranu. W zakładce Pogrubienie Kresowanie dostępne są opcje dotyczące kreskowania. Możemy tutaj ustawić wzory kreskowania dla poszczególnych materiałów. Dostępne są dwa typy kreskowania: Standardowe (dla skal ≥ 1:100) oraz Szczegółowe (dla skal < 1:100). Po wybraniu odpowiednich ustawień można przejść do tworzenia projektu w programie. Pozdrawiam

awarch

awarch

 

002. Ustawienia aktualnej skali rysowanych obiektów

Kolejną istotną rzeczą, którą należy wykonać przed przystąpieniem do rysowania poszczególnych elementów budynku, czy też detali w ZWCAD Architecture, jest ustawienie Aktualnej skali. Odpowiednie wybranie skali, w której rysujemy dane obiekty jest istotne, ponieważ program ma możliwość automatycznego doboru wielkości opisów, czy też poziomu wyświetlania szczegółów w zależności od zdefiniowanej skali bieżącej. Poniżej przedstawiam kilka odcinków ścian wygenerowanych w różnych skalach: Skale te zostały zdefiniowane przy użyciu opcji Aktualna Skala. Skalę obiektu można zmienić również po jego narysowaniu we właściwościach danego obiektu. Kiedy przejdziemy do arkusza wydruku poszczególnych elementów, po ustawieniu skali wydruku w rzutni, wszystkie opisy mają jednakowe wielkości, niezależnie od tego w jakiej skali zostały zdefiniowane. W zależności od skali zmienia się również wyświetlanie kreskowania. Definiowanie bieżącej skali rysowanych obiektów pozwala uniknąć tworzenia osobnych stylów tekstu czy też wymiarowania dla różnych skal, czy pozwala ominąć stosowanie współczynników skali w przypadku generowania stylów wymiarowania dla różnych skal.

awarch

awarch

 

003. Zarządzanie ustawieniami domyślnych warstw na rysunku

Obiekty automatycznie tworzone w ZWCAD Architecture, takie jak np. osie budynku, ściany, słupy, opisy, itp. mają przypisane w programie domyślne warstwy. W programie możliwe jest zarządzanie ustawieniami domyślnych warstw w oknie Ustawienia-> Zarządzanie warstwami. Możemy zmieniać tutaj ustawienia rodzaju, czy też koloru domyślnych warstw na rysunku. W programie mamy dwie domyślne Biblioteki rodzajów linii: ACAD i GB Do każdej z tych bibliotek możemy dodawać swoje rodzaje linii. W folderze, gdzie mamy zainstalowany program, czyli np: C:\ZWCAD Architecture 2014 Plk\ArchZw14\Sys znajduje się plik o nazwie GB.lin. Wystarczy skopiować do niego interesujące nas linie, a zostaną automatycznie dodane do Biblioteki. W przypadku biblioteki ACAD dostępny jest tylko jeden rodzaj linii - Continuous. Aby zmodyfikować bibliotekę ACAD należy: utworzyć plik ACAD.lin ( w notatniku) i zapisać go w tym samym folderze co plik GB.lin (czyli np. C:\ZWCAD Architecture 2014 Plk\ArchZw14\Sys)
skopiować do pliku interesujące nas rodzaje linii, a zostaną one automatycznie dodane do biblioteki
Ustawienia te zostają zapamiętane po wyłączeniu programu, tak więc mogą być zastosowane jako domyślne dla każdego tworzonego projektu.

awarch

awarch

 

004. Automatyczne generowanie siatki osi obiektu

W kolejnym kroku pokażę jak wygenerować automatycznie siatkę osi obiektu w ZWCAD Architecture. Na początku należy wybrać opcję: Rysuj siatkę osi w panelu Siatka i kolumna. Po wybraniu funkcji otwiera się okno ustawień siatki, w którym możemy zdefiniować dwa typy siatki osi: siatkę liniową z ortogonalnym układem osi
siatkę łukową z biegunowym układem osi
Ponadto w oknie ustawień możemy określać takie parametry jak: rozstaw osi w kierunku pionowym i poziomym, ilość osi, kierunek i kąt obrotu osi w przypadku siatki łukowej itd. Po określeniu wszystkich parametrów siatki osi określamy jej położenie na rysunku. Kolejną czynnością, którą wykonujemy zaraz po wstawieniu siatki osi obiektu jej opisanie. Możemy to zrobić na dwa sposoby: "ręczny"
"automatyczny"
Do opisu "ręcznego" możemy użyć funkcji: Numerowanie osi. Po jej wybraniu wskazujemy oś, którą chcemy opisać i określamy jej oznaczenie. Opis "automatyczny" można wykonać używając funkcji Wymiarowanie osi. Przy użyciu tej opcji oprócz opisu osi tworzy się również automatycznie jej wymiarowanie. Jeżeli w czasie wykonywania projektu zajdzie potrzeba dodania dodatkowej osi, nie stanowi to najmniejszego problemu. Korzystając z opcji Dodaj oś możemy wstawić dodatkową oś na rysunku. Zostanie ona automatycznie oznaczona jako oś główna lub dodatkowa (w zależności od tego co wybierzemy) oraz zwymiarowana. Widoczność osi na rysunku można ustawiać jednym kliknięciem przy użyciu opcji "Włącz/Wyłącz osie".

awarch

awarch

 

005. Modyfikacja opisu i wymiarowania osi obiektu

Zdefiniowane automatycznie opisy osi jak i ich wymiarowanie możemy oczywiście modyfikować. Skala opisu dostosowuje się automatycznie do wybranej skali bieżącej. Operacje modyfikacji opisu czy też wymiarowania osi można wykonać po kliknięciu na wybrany element Prawym Przyciskiem Myszy. I tak np. w przypadku opisu osi możemy zmienić m.in.: położenie (stronę) opisu osi
włączyć lub wyłączyć opisy
przełączyć numerację między główną i pomocniczą
odwrócić numerowanie osi
zmienić numerację osi
W przypadku modyfikacji linii wymiarowej możemy m.in.: zmodyfikować styl wymiarowania
dokonać modyfikacji wymiarów takich jak np: dodanie wymiaru, przerwanie wymiaru, podział czy połączenie wymiaru, itd.
ustawić automatyczne dopasowanie wymiaru

awarch

awarch

 

006. Modelowanie ścian w ZWCAD Architecture

W następnym kroku zajmiemy się modelowaniem ścian w ZWCAD Architecture. Pakiet opcji umożliwiających modelowanie i modyfikację ścian znajduje się w zakładce Ściana Belka Płyta. Na początku pokażę jak wygenerować "zwykłą" ścianę przy użyciu opcji Rysuj Ścianę Belkę. Po wybraniu funkcji pojawia się okno ustawień parametrów ściany gdzie możemy określić parametry takie jak: grubość ściany
wyrównanie ściany (położenie osi ściany)
poziom spodu ściany
materiał z jakiego wykonana jest ściana
typ ściany (ściana wewnętrzna, zewnętrzna, attyka, belka itp.). UWAGA: Prawidłowe określenie typu ściany podczas jej generowania jest niezwykle istotne np. podczas automatycznego generowania ocieplenia ściany czy też linii okapu dachu.
Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów ściany należy wybrać metodę jej wprowadzania: "punkt po punkcie", kolejno wskazując punkty położenia ściany
na zaznaczonych prostokątnym obszarze: ściana zostanie wygenerowana na obwodzie zaznaczonego prostokątnego obszaru
wzdłuż osi, wskazując dwa punkty na osi, na której ma zostać wprowadzona ściana
Niezwykle istotne jest to, że możemy na bieżąco "podglądać" efekty naszej pracy w widoku 3D, który jest generowany automatycznie i widoczny po ustawieniu odpowiedniego widoku. Oczywiście możemy modyfikować parametry tak wygenerowanych ścian poprzez dwukrotne kliknięcie na wybrany element, bądź przez wykorzystanie opcji służących do modyfikacji elementów jak np: zmień grubość ściany
zmień grubość ściany zewnętrznej
zmień wysokość ściany
zmień wysokość ściany zewnętrznej

awarch

awarch

 

007. Modelowanie ścian na przesunięciu w ZWCAD Architecture

ZWCAD Architecture oprócz funkcji "prostego" generowania ścian umożliwia również rysowanie ścian na tzw. przesunięciu (offsecie). Aby wygenerować taką ścianę należy użyć opcji Utwórz ścianę przez odsunięcie. W oknie ustawień parametrów ściany, podobnie jak w przypadku ściany zwykłej, mamy możliwość wyboru: metody wprowadzania ściany
ustawień parametrów ściany takich jak: szerokość, wyrównanie, wysokość, typ ściany, materiał
oraz ponadto możliwość ustawienia parametrów odsunięcia ściany takich jak:
- wartość odsunięcia (offsetu) - wybór krawędzi ściany, która ma zostać odsunięta od linii bazowej, którą wskazujemy rysując ścianę. I tak np. możemy odsunąć oś ściany od linii bazowej (opcja Pozycjonowanie linii bazowej), możemy odsunąć lewą krawędź ściany od linii bazowej (Pozycjonowanie do lewej) lub odsunąć prawą krawędź ściany od wskazanej linii bazowej (Pozycjonowanie do prawej).

awarch

awarch

 

008. Przekształcanie dowolnej linii w ścianę

Program ZWCAD Architecture oprócz rysowania ścian prostokątnych umożliwia również przekształcenie dowolnej narysowanej przez nas linii w ścianę. Służy do tego funkcja Przekształć Linię w Ścianę w panelu Ściana Belka Płyta. Na ścianę możemy przekształcić takie obiekty jak m.in.: osie, linie, polilinie, prostokąty, łuki, itd. (nie jest możliwa zamiana okręgu na ścianę). Po wybraniu funkcji otwiera się okno ustawień, gdzie możemy określić takie parametry jak: - szerokość ściany - wysokość ściany - materiał ściany - rodzaj obiektu, który będziemy przekształcać na ścianę (oś wygenerowana w programie ZWCAD Architecture czy inna linia lub krzywa). Poniżej znajduje się filmik, na którym można zobaczyć zastosowane funkcji dla różnego rodzaju obiektów: Wybierając opcję "Siatka na ścianę" możemy przekształcić zamkniętą siatkę osi na ścianę. Ściany zostaną wygenerowane wokół zamkniętego obszaru osi. Opcja ta uniemożliwia przekształcenie pojedynczej osi w ścianę - należy wybrać kilka osi, które stanowić będą zamknięty obszar.

awarch

awarch

 

009. Rysowanie ściany o specjalnym kształcie

Kolejną funkcjonalnością umożliwiającą tworzenie ścian w ZWCAD Architecture jest opcja Ściana o specjalnym kształcie dostępna w zakładce Ściana Belka Płyta. Umożliwia ona dodawania do ścian m.in. pilastrów czy też innych występów o dowolnym, zadanym przez użytkownika kształcie. Poniżej zamieszczam filmik ilustrujący działanie funkcji.

awarch

awarch

 

010. Rysowanie ocieplenia ścian zewnętrznych w ZWCAD Architecture.

Kiedy wygenerujemy ściany zewnętrzne budynku możemy dodać do nich ocieplenie. Można to wykonać za pomocą funkcji Ocieplenie Ściany w zakładce Ściana Belka Płyta. UWAGA: Bardzo ważne jest, aby podczas definiowania ścian poprawnie określić ich typ (ściana zewnętrzna, wewnętrzna), ponieważ ułatwi to dodawanie ocielpenia na ścianie. Ważne jest ponadto aby poprawnie określić stronę wewnętrzną i zewnętrzną ściany. Na obiekcie określona jest ona za pomocą strzałek, które wskazują na zewnętrzną krawędź ściany. Stronę ściany można łatwo zmienić poprzez zmianę zwrotu strzałki (możliwość tę pokazano na filmiku instruktażowym). Stronę zewnętrzną ściany można ponadto określić już podczas definiowania ściany. W przypadku ściany zewnętrznej mamy możliwość określenia strony zewnętrznej jako Prawą lub Lewą. Po poprawnym zdefiniowaniu typu ściany oraz jej zewnętrznej strony można przystąpić do rysowania ocieplenia. Po wybraniu funkcji mamy do wyboru następujące opcje: izolacja wewnętrzna
izolacja zewnętrzna
usuń izolację
grubość warstwy izolacji
Po wybraniu interesującej nas opcji wskazujemy ściany na rzucie budynku (jeżeli są poprawnie zdefiniowane program sam znajdzie te zewnętrzne) i ocieplenie doda się automatycznie po wskazanej stronie. Poniżej zamieszczam filmik instruktażowy pokazujący działanie funkcji:

awarch

awarch

 

011. Modelowanie wieńca i belki na ścianie.

Aby zamodelować w ZWCAD Architecture wieniec lub też inną belkę biegnącą wzdłuż ściany można wykorzystać funkcję Rysuj Ścianę/Belkę w zakładce Ściana Belka Płyta. W celu zamodelowania wieńca (lub dowolnej belki) biegnącej wzdłuż ściany należy postępować wg następującego schematu: 1) W pierwszej kolejności należy narysować ściany obiektu wykorzystując opcję Rysuj Ścianę/Belkę. Możemy wrysować ściany o pełnej wysokości kondygnacji (nie musimy od nich odejmować wysokości wieńca). 2) Następnie przy wykorzystaniu tej samej funkcji rysujemy belkę wzdłuż ścian, które mają być zakończone wieńcem (aby wrysować belkę należy w oknie parametrów funkcji Rysuj Ścianę/Belkę zmienić typ ściany na Belka). Poziom wierzchu belki (opcja Największa) musi być równy z poziomem wierzchu ścian (inaczej ściana zostanie skrócona bądź też wydłużona do poziomu wierzchu belki). Po wykonaniu tych czynności wieniec zostanie wrysowany na ścianie i automatycznie uwzględniony na przekroju budynku. Tak wrysowany wieniec (lub belkę biegnącą wzdłuż ściany) można w prosty sposób usunąć wykorzystując opcję Usuń Belkę ze Ściany, która znajduje się w zakładce Ściana Belka Płyta. Poniżej zamieszczam film instruktażowy pokazujący tę funkcjonalność.

awarch

awarch

 

012. Podział ściany na odcinki

Aby podzielić ścianę na mniejsze segmenty w ZWCAD Architecture należy skorzystać z funkcji Odcinek Ściany w zakładce Ściana Belka Płyta. Jest to opcja, która pozwala na wydzielenie w ścianie segmentów o parametrach zadanych przez użytkownika. W oknie ustawień odcinka ściany możemy zdefiniować takie parametry jak: poziom spodu odcinka ściany
szerokość lewej części ściany (mierzona od osi konstrukcyjnej)
szerokość prawej części ściany (mierzona od osi konstrukcyjnej)
wysokość ściany
materiał ściany
typ ściany
Możemy również zdefiniować rozdzielenie ściany na odcinki przez drzwi i okna. Długość segmentu ściany możemy określić poprzez wskazanie dwóch punktów za pomocą kliknięcia myszą lub definiując Odległość w oknie parametrów odcinka ściany. Poniżej zamieszczam krótki filmik instruktażowy obrazujący działanie funkcji:

awarch

awarch

 

013. Rysowanie ściany łukowej

Program ZWCAD Architecture oprócz rysowania ścian prostych umożliwia również generowanie ścian łukowych. Aby wrysować ścianę łukową należy: 1) Wybrać funkcję Rysuj Ścianę/Belkę w zakładce Ściana Belka Płyta 2) Określić punkt początkowy ściany 3) Wybrać opcję Ściana Łukowa z dolnego paska poleceń 4) Określić punkt końcowy ściany łukowej 5) Zdefiniować promień łuku za pomocą wskazania punktu na ekranie lub określając promień łuku. Poniżej zamieszczam film ilustrujący działanie funkcji:

awarch

awarch

 

014. Jak prawidłowo wrysować skrzyżowanie ścian

W tworzeniu skrzyżowania ścian w ZWCAD Architecture niezwykle istotne jest to, aby osie krzyżujących się ścian przecinały się w jednym punkcie: W przypadku kiedy osie ścian nie przecinają się w sposób prawidłowy efekt może być następujący: W celu ustawienia skrzyżowania ścian w jednym punkcie możemy zmieniać położenie osi ścian. Aby zmienić położenie linii bazowej ściany należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybraną ścianę i wybrać opcję Przesuń Linię Bazową Ściany lub wybrać tą opcję z menu ekranowego, a następnie wskazać ścianę, której oś chcemy przesunąć oraz podać nowe położenie linii bazowej.

awarch

awarch

 

015. Rysowanie fundamentów oraz ścian fundamentowych

Aby dodać do naszego modelu budynku utworzonego w ZWCAD Architecture ściany fundamentowe oraz ławy czy też stopy fundamentowe należy postępować wg następującego schematu: 1) W pierwszym kroku należy wrysować ściany fundamentowe. Ściany fundamentowe można utworzyć na kondygnacji z ujemną numeracją (zgodnie z zasadą oznaczania kondygnacji). Kondygnacje oznaczamy przy użyciu funkcji Ramka Rzutu. Same ściany można utworzyć za pomocą funkcji Ściana dostępnej w zakładce o tej samej nazwie, podając odpowiednie parametry ściany fundamentowej: 2) Aby utworzyć ławy fundamentowe możemy skorzystać z funkcji Ścieżka Powierzchni dostępnej w zakładce Narzędzia pomocnicze -> Narzędzia 3D. Aby skorzystać z funkcji należy wrysować: - przekrój ławy fundamentowej - osia ław fundamentowych, które stanowić będą ścieżkę do wyciągnięcia przekroju ławy Po wyciągnięciu przekroju wzdłuż zadanej ścieżki otrzymamy następujący rezultat: 3) Aby utworzyć stopy fundamentowe można skorzystać z narzędzi 3D ZWCAD+ do rysownia brył 3D. Np. aby wrysować stopę fundamentową prostokątną można skorzystać z funkcji Rysuj-> Bryły -> Kostka, wrysować prostopadłościan i odpowiednio umieścić go w rysunku. W efekcie otrzymamy fundamenty widoczne na przekroju budynku:

awarch

awarch

 

016. Zaokrąglenie ścian w ZWCAD Architecture.

Aby wykonać zaokrąglenie narożnika ścian w ZWCAD Architecture należy skorzystać z funkcji Zaokrąglenie Ściany. W pierwszej kolejności należy wrysować osie i ściany, które następnie będziemy zaokrąglać. Po wrysowaniu ścian wybieramy funkcję Zaokrąglenie Ściany, określamy promień zaokrąglenia korzystając z dostępnych w pasku pleceń funkcji i wskazujemy ściany do zaokrąglenia. Uwaga: Aby jak najdokładniej wyświetlać zaokrąglone elementy należy ustawić wartość Dokładności zaokrąglenia łuku w Ustawieniach Globalnych na wartość <1. Przykładowe zastosowanie funkcji na filmie poniżej:

awarch

awarch

 

017. Jak wrysować szklaną kurtynę?

ZWCAD Architecture umożliwia tworzenie różnego rodzaju ścian, w tym m.in. szklanych kurtyn. Aby wrysować szklaną kurtynę należy: 1) Określić rodzaj ściany (wewnętrzna, zewnętrzna itp.) 2) Określić materiał, z którego wykonana jest ściana: należy wybrać szklana kurtyna 3) Zdefiniować parametry (wymiary) ściany 4) Wrysować ścianę na rysunku Po wrysowaniu ściany, po dwukrotnym kliknięciu na nią, możemy zmieniać jej parametry, jak np. - parametry szkła - ilość i wielkość podziałów w ścianie - parametry profili obwodowych Poniżej zamieszczam film instruktażowy:

awarch

awarch

 

018. Jak działa funkcja "Popraw Skrzyżowanie Ścian"?

Podczas rysowania ścian budynku czasem zdarza się, że ściany, pomimo tego, że są wykonane z tego samego materiały nie łączą się ze sobą w sposób prawidłowy. Można to zmienić wykorzystując funkcję Popraw Skrzyżowanie Ścian dostępną w zakładce Ściana. Po wybraniu funkcji należy wskazać, określając przeciwległe narożniki , obszar, na którym chcemy poprawić połączenie ścian. Poniżej zamieszczam film instruktażowy:

awarch

awarch

 

019. Zmiana położenia linii bazowej ściany.

Czasami, podczas rysowania ścian budynku zachodzi potrzeba zmiany położenia linii bazowej ściany. Pozycja linii bazowej ma szczególne znaczenie przy rysowaniu krzyżujących się ścian (więcej informacji na blogu w poście: http://forum.cad.info.pl/blog/7/entry-93-014-jak-prawid%C5%82owo-wrysowa%C4%87-skrzy%C5%BCowanie-%C5%9Bcian/). Aby wyświetlić linię bazową ściany na rysunku należy kliknąć Prawym Przyciskiem Myszy na ścianę i wybrać opcję Podwójna ściana. Położenie linii bazowej można zmienić na dwa sposoby: 1) Wykorzystując funkcję Przesuń Linię Bazową Ściany z menu ekranowego: 2) Korzystając z funkcji Przesuń Linię Bazową Ściany w rozwijalnym menu, które jest dostępne po kliknięciu Prawym Przyciskiem Myszy na ścianę: Po wybraniu funkcji wybieramy ścianę, której linię bazową chcemy przesunąć oraz wskazujemy nowe położenie linii bazowej.

awarch

awarch

 

020. Jak działa funkcja "Wyrównanie krawędzi ściany"?

Funkcja Wyrównanie Krawędzi Ściany służy do wyrównania położenia krawędzi ścian tak, aby były znajdowały się w "jednej linii". Aby wyrównać położenie krawędzi ścian należy: 1) Wybrać funkcję Wyrównanie Krawędzi Ściany w zakładce Ściana w menu ekranowym. 2) Wskazać punkt, do którego chcemy wyrównać położenie krawędzi ściany. 3) Wybrać segment ściany do wyrównania. Poniżej zamieszczam film instruktażowy:

awarch

awarch

 

021. Kopiowanie właściwości ściany

Aby skopiować właściwości ściany wrysowanej na rysunku do nowo tworzonej ściany należy: 1) Wybrać w oknie dialogowym funkcji ściana opcję Wskaż ściany na rysunku, aby określić parametry: 2) Wskazać na rysunku ścianę, której właściwości chcemy skopiować 3) Wrysować ścianę Poniżej przedstawiam film instruktażowy:

awarch

awarch

 

022. Jak rysować ściany warstwowe w ZWCAD Architecture 2015.

ZWCAD Architecture 2015 wprowadza możliwość generowania ścian warstwowych, a co za tym idzie zmianę w sposobie rysowania ścian w stosunku do poprzednich wersji programu. Ściany warstwowe, tak jak w poprzednich wersjach, można generować za pomocą funkcji Ściana (polecenie: S41_CJQL): Zmienione zostało m.in. okno dialogowe funkcji Ściana: Aby wrysować ścianę warstwową należy: 1) Zdefiniować poszczególne warstwy ściany. W oknie dialogowym, po wybraniu opcji Modyfikuj możemy opisać poszczególne warstwy ściany określając takie parametry jak: Szerokość, Materiał, Priorytet, Wzór kreskowania oraz Standardowa szerokość linii. Nowością w wersji ZWCAD Architecture 2015, jest parametr określający Priorytet warstwy. Parametr ten określa z jaką siłą (w jakiej kolejności) krzyżują się warstwy - im mniejszy priorytet, tym "silniejsza" warstwa, tzn. będzie łączona w pierwszej kolejności z warstwami o tej samej wartości priorytetu. Domyślne wartości Priorytetu są określane dla warstw automatycznie, jednak można je modyfikować w miarę potrzeb. UWAGA: Program uniemożliwia wpisanie jednakowej wartości priorytetu dla dwóch różnych warstw wykonanych z tego samego materiału. Po zdefiniowaniu dwóch warstw z tego samego materiału, program automatycznie zmieni wartość Priorytetu drugiej warstwy na o 1 większą. Jeśli zachodzi taka potrzeba należy taką wartość zmienić ręcznie, aby warstwy ściany mogły krzyżować się prawidłowo. 2) Zdefiniować wysokość i poziom spodu ściany: 3) Zdefiniować ustawienia linii bazowej ściany: Nowością jest również możliwość zdefiniowania ustawień linii bazowej ściany. Możemy wybrać warstwę, do której ma się odnosić linia odniesienia oraz zdefiniować jej położenie w stosunku do wskazanej warstwy. Następnie należy już wrysować ściany na rysunku wybraną przez siebie metodą: http://forum.cad.info.pl/blog/7/entry-57-006-modelowanie-%C5%9Bcian-w-zwcad-architecture/

awarch

awarch

 

023. Tworzenie bibliotek ścian użytkownika

Najnowsza wersja ZWCAD Architecture 2015 oprócz możliwości rysowania ścian warstwowych umożliwia również zapisywanie własnych stylów ścian do biblioteki. Aby dodać własną ścianę do biblioteki należy: 1) Wybrać funkcję Ściana (polecenie: S41_CJQL) lub Ściana z Osi/Linii (polecenie: S41_DXBQ). 2) Wybrać opcję Modyfikuj i zdefiniować ustawienia warstw ściany: 3) Na rozwijalnej liście Nazwy Stylu wybrać opcję Zapisz: 4) Wpisać nazwę stylu ściany w oknie dialogowym: Po wykonaniu tych operacji styl ściany zostanie dodany do biblioteki i można z niego korzystać w dowolnym momencie. UWAGA: Biblioteka stylów ścian zapisana jest w pliku wall_style.ini, który znajduje się w w folderze: C:\Users\....\AppData\Roaming\ZWSOFT\ZWCADA\2015\pl_PL (lub us_US)\Support\ArchData\SysZw. Aby wprowadzić zmiany w bibliotece ścian należy wprowadzić zmiany w powyższym pliku.

awarch

awarch

 

024. Jak narysować słup w ZWCAD Architecture.

Wszystkie narzędzia służące go rysowania słupów w programie ZWCAD Architecture znajdują się w zakładce Słup/Belka/Płyta. Podstawową i najważniejszą funkcją pozwalającą na wstawianie słupów do rysunku jest funkcja Słup Standardowy (polecenie: S41_BZZ). Aby wstawić słup do projektu należy: 1) Wybrać polecenie Słup Standardowy z menu ekranowego lub z paska poleceń wpisując komendę: S41_BZZ 2) Określić parametry słupa: - wymiar poziomy i pionowy (szerokość i grubość słupa) - wysokość słupa - odsunięcie poziome i pionowe (położenie na mimośrodzie na osiach X i Y) - obrót słupa względem osi lokalnych słupa - kształt słupa (prostokątny, okrągły, sześciokątny itd.) - materiał słupa (m.in. żelbet, cegła itd.) 3) Wybrać sposób, w który chcemy wstawić słupy: - Wybór wstawiania: wstawia słupy pojedynczo w miejscu wskazanym za pomocą kliknięcia: - Wstaw wzdłuż osi: wstawia słupy na wszystkich przecięciach wskazanej osi: - Obszar wstawiania: wstawia słupy na wszystkich przecięciach osi wskazanego, prostokątnego obszaru: - Zastąp: zastępuje wstawiony słup innym, nowo zdefiniowanym. Poniżej film instruktażowy pokazujący działanie funkcji:

awarch

awarch

 

025. Rysowanie słupa narożnego w ZWCAD Architecture.

ZWCAD Architecture zawiera osobne narzędzie służące do wstawiania słupów narożnych w ścianie. Służy do tego polecenie Słup Narożny (polecenie: S41_JZ) w zakładce Słup/Belka/Płyta. Aby wrysować słup narożny należy: 1) Wybrać polecenie Słup Narożny z menu ekranowego lub wpisać S41_JZ w pasku poleceń. 2) Wskazać narożnik ściany: 3) Zdefiniować parametry słupa: - materiał słupa: do wybrania z rozwijalnej listy materiałów - długości ramion A i B słupa podając odpowiednią wartość lub wskazując punkty końcowe ramion słupa Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów otrzymamy słup narożny odpowiednio wstawiony w ścianę:

awarch

awarch

Sign in to follow this